การประถมศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ลงพื้นที่สำรวจสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน จังหวัดชายแดนใต้

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 โดยคณะอาจารย์ พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัยชั้นปีที่ 3 และนักศึกษาสาขาการประถมศึกษาชั้นปีที่ 2 ลงพื้นที่สำรวจสภาพแวดล้อม ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำด้านการจัดการเรียนการสอนให้กับครูโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี และโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านไอร์บือแต อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส

แกลเลอรี่