กิจกรรมการประกอบทำอาหาร นักศึกษาชั้นปีีที่ 1

7 กุมภาพันธ์ 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.00 น. - 12.00 น. สาขาการประถมศึกษา ได้มีการจัดการเรียนสอนในรายวิชา 1110205 การงานอาชีพและเทคโนโลยีสำหรับครูประถมศึกษา ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 32 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ปฏิบัติจริงในการเตรียม การประกอบ และการจัดอาหารตามเนื้อหาในรายวิชา โดยมีอาจารย์ สมฤดี ปาละวัล อาจารย์ผู้สอนในรายวิชา ณ ห้องแปรรูป (16 – 105) อาคารวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการอาหาร