กิจกรรมสัมมนา “เรื่อง คุณธรรมจริยธรรมสำหรับครูประถมศึกษา”

20 มีนาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา  กุณฑล คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิด และคณาจารย์ในหลักสูตร รวมทั้งนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา  ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์ปราณี  เลิศพงศ์พิรุฬห์  เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและมีทักษะในการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านคุณธรรมจริยธรรม เวลา 09.00 - 12.00 น.  ณ ห้องประชุมกะมูดู ชั้น 5  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการจัดสัมมนา ให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ และให้มีความรู้ คู่คุณธรรมจริยธรรมต่อไป