โครงการ ค่ายพี่สู่น้องประถมศึกษาชั้นปีที่ 3 (ประถมศึกษาสัมพันธ์)

23 มีนาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 โดย อาจารย์ในหลักสูตร และนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้จัดกิรรมประถมศึกษาสัมพันธ์ ณ โรงเรียนบ้านเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อสร้างสัมพันธ์ระหว่างพี่กับน้อง สร้างเสริมความสามัคคี ทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ในเรื่องต่างๆที่พี่ได้ถ่ายทอดให้ตลอดจนได้รับความสนุกสนาน ซึ่งกิจกรรมต่างๆเหล่านี้จะเสริมสร้างให้น้องๆได้รู้จักคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น รู้จักเสียสละอดทน รู้รักสามัคคี กล้างแสดงออก ริ่เริ่มสร้างสรรค์ เพื่อก้าวสู่การเรียนรู้ในวัยที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตต่อไป