อบรม เรื่อง "การวิจัยในชั้นเรียนระดับประถมศึกษา"

7 เมษายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 2 - 3 เมษายน 2561 โดยสาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดอบรม เรื่อง "การวิจัยในชั้นเรียนระดับประถมศึกษา" ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และปีที่4 สาขาวิชาการประถมศึกษาจำนวน 48 คน ณ ห้องประชุมกะมูดู ชั้น5 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
โดย อาจารย์ ดร.มัฮดี แวดราแม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด