ค่ายพัฒนาทักษะชีวิตและบุคลิกภาพสู่ความเป็นครู (นักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา ชั้นปีที่ 1)

24 เมษายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ด้วยสาขาวิชาการประถมศึกษา  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  ได้จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตและบุคลิกภาพสู่ความเป็นครู (นักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา ชั้นปีที่ 1)  ภายใต้โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึ่งประสงค์โดยใช้ชั้นปีเป็นฐาน ระหว่างวันที่ 20 - 22  เมษายน  2561  ณ  สวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้ (ทุ่งค่าย) อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะชีวิต ส่งเสริมบุคลิกภาพความเป็นครู และเสริมสร้างการเรียนรู้ รวมถึงการฝึกประสบการณ์ตรงให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการประถมศึกษา