ประเมิน SAR60

26 มิถุนายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 25 มิถุนายน 2561 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา รับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมหูเตี่ย อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา