กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาการประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

12 กรกฎาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ด้วยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้กำหนดจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาการประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561  ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมเซียนตานฮวา ชั้น 3 คณะครุศาสตร์ เวลา 13.30 – 16.30 น. โดยมีอาจารย์ในหลักสูตรเข้ามาพบปะพูดคุย รวมทั้งสร้างสัมพันธภาพและให้นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อมหาวิทยาลัย ตลอดจนสามารถดำรงชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัย โดยมีสติ มีคุณธรรม มีจริยธรรม และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในรั่วมหาวิทยาลัยได้อย่างมีสุข