กิจกรรมเดินรณรงค์เพื่อลดปริมาณขยะภายในมหาวิทยาลัยฯ

5 ตุลาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 โดยนักศึกษารายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เดินรณรงค์เพื่อลดปริมาณขยะภายในมหาวิทยาลัยฯ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วม และสร้างจิตสำนึกร่วมกัน สอดคลองแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ "มหาวิทยาลัยสีเขียว”

โดยมี ดร.จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา ชั้นปีที่ 3 ในรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต เดินรณรงค์เพื่อลดปริมาณขยะภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการใช้กระบวนการคิด วางแผนการรณรงค์ลดปริมาณขยะ และสร้างจิตสำนึกร่วมกันภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งสอดคล้องกับตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ยกระดับสู่มาตรฐานความเป็นเลิศ ระยะ 10 ปี ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2569) เพื่อการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ "มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green Yala Rajabhat University: Green YRU) ตามเป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปการบริหารจัดการองค์กรฯ สู่องค์กรต้นแบบที่เน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (Yala Rajabhata University: YRU) โดยมี ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และ ผศ.ดร.ฐานกุล กุฏิภักดีผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสิทธิประโยชน์และรายได้ ร่วมถ่ายภาพและให้กำลังใจกับนักศึกษา

โดยแนวคิดในการจัดทำมหาวิทยาลัยสีเขียวนั้น มหาวิทยาลัยได้คำนึงถึงการบริหารจัดการที่ดี มีการใช้ประโยชน์ของพื้นที่สีเขียว การดูแลรักษาสภาพแวดล้อม การอนุรักษ์ ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี การสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินบุคลากรของสถาบันอย่างมีประสิทธิภาพ