กิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์ ฮิจเราะห์ศักราช 1440

18 ตุลาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 นักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา ร่วมกิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์ ฮิจเราะห์ศักราช 1440/2561 ณ บริเวณลานจอดรถ สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งจัดโดยศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่ออนุรักษ์สืบสานและคงไว้ซึ่งประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทยมุสลิม สร้างความสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์ นักศึกษา ให้เกิดความรักใคร่ ปรองดอง สมานฉันท์ ทั้ง 4 คณะ มาร่วมกวนอาซูรอ ทั้งหมด 50 กระทะ และในปีนี้มีการประกวด ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทรสชาติ และประเภทสร้างสรรค์ ซึ่งใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของนักศึกษาบนพื้นฐานของความหลากหลายทางวัฒนธรรม และเป็นการปลุกจิตสำนึกให้เกิดความรัก ความหวงแหน และสร้างความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตน