ประกาศรายชื่อนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2 ขั้นทดลองสอนในสถานศึกษา (ปี 4 2 .2559)

9 พฤศจิกายน 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 56  สามารถดูรายชื่อฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2 ขั้นทดลองสอนในสถานศึกษา (ปี 4  2 .2559)ได้ตามไฟล์ที่แนบ หรือมาดูด้วยตัวเองที่บอร์ดฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้น 3  คณะคุรุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา  นักศึกษาคนใดประสงค์เปลี่ยนสถานที่ฝึกฯ สามารถแจ้งชื่อได้ที่ กะบะห์  ได้เลยนะคะ

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด