การผลิตสื่อการสอนทวิภาษามัลติมีเดีย

13 ธันวาคม 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

โครงการพัฒนาระบบผลิตครูชายแดนใต้ กิจกรรมที่ 3 พัฒนาครูทวิภาษา พหุภาษา เรื่อง การผลิตสื่อการสอนทวิภาษามัลติมีเดีย ระหว่างวันที่ 10 - 12 ธันวาคม 2559 ณ. คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรียนรู้หลักสูตร  ออกแบบแผนการสอนได้ ผลิตสื่อการสอนอย่างคล่องแคล่ว เทคนิคการสอนดีเยี่ยม และประเมินตามสภาพจริง "ครูไทยก้าวทันเทคโนโลยี"