จังหวัดยะลา

25 กันยายน 2559 (ผู้ดูแลระบบ) โรงเรียนหน่วยฝึกฯ

โรงเรียนหน่วยฝึกฯ จังหวัดยะลา
 

รายชื่อสถานศึกษาเพื่อขอรับการขึ้นทะเบียนสถานศึกษา

สำหรับปฏิบัติการสอน ในปีการศึกษา ๒๕๕๙

(จังหวัดยะลา)

 

โรงเรียนที่ขอรับการขึ้นทะเบียนสถานศึกษา สำหรับปฏิบัติการสอน ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ จำนวน ๒๘ โรงเรียน

โรงเรียนสังกัด  สพฐ.             จำนวน ๑๙ โรงเรียน

โรงเรียนสังกัด  อปท.             จำนวน ๔ โรงเรียน

โรงเรียนสังกัด  สช.               จำนวน ๔ โรงเรียน

โรงเรียนสังกัด สกอ.              จำนวน ๑ โรงเรียน

                                                                  

ลำดับ

ชื่อสถานศึกษา

อำเภอ

จังหวัด

สังกัด

การประเมินจาก สมศ. ในรอบล่าสุด

รอบที่ประเมิน

ปีที่ประเมิน

ระดับการศึกษา

ผลการประเมิน

โรงเรียนสตรียะลา

เมือง

ยะลา

สพฐ.

รอบสาม

พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘

มัธยมศึกษา

ผ่าน

โรงเรียนคณะราษฎรบำรุงจังหวัดยะลา

เมือง

ยะลา

สพฐ.

รอบสาม

พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘

มัธยมศึกษา

ผ่าน

โรงเรียนเฉลิมพรเกียรติสมเด็จ

พระศรีนครินทร์

เมือง

ยะลา

สพฐ.

รอบสาม

พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘

มัธยมศึกษา

ผ่าน

โรงเรียนบ้านโกตาบารู

รามัน

ยะลา

สพฐ.

รอบสาม

พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘

ปฐมวัย/ประถมและมัธยม

ผ่าน

โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์

รามัน

ยะลา

สพฐ.

รอบสาม

พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘

มัธยมศึกษา

ผ่าน

โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดพุทธภูมิ)

เมือง

ยะลา

สพฐ.

รอบสาม

พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘

ปฐมวัย/ประถมศึกษา

ผ่าน

โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์

เมือง

ยะลา

สพฐ.

รอบสาม

พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘

ปฐมวัย/ประถมศึกษา

ผ่าน

โรงเรียนบ้านบุดี

เมือง

ยะลา

สพฐ.

รอบสาม

พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘

ปฐมวัย/ประถมศึกษา

ผ่าน

โรงเรียนบ้านท่าสาป

เมือง

ยะลา

สพฐ.

รอบสาม

พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘

ปฐมวัย/ประถมและมัธยม

ผ่าน

 

ลำดับ

ชื่อสถานศึกษา

อำเภอ

จังหวัด

สังกัด

การประเมินจาก สมศ. ในรอบล่าสุด

รอบที่ประเมิน

ปีที่ประเมิน

ระดับการศึกษา

ผลการประเมิน

๑๐

โรงเรียนบ้านรามัน

รามัน

ยะลา

สพฐ.

รอบสาม

พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘

ปฐมวัย/ประถมศึกษา

ผ่าน

๑๑

โรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่

เมือง

ยะลา

สพฐ.

รอบสาม

พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘

ปฐมวัย/ประถมศึกษา

ผ่าน

๑๒

โรงเรียนบ้านบูเกะคละ

(บุญชอบ สาครินทร์)

เมือง

ยะลา

สพฐ.

รอบสาม

พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘

ปฐมวัย/ประถมศึกษา

ผ่าน

๑๓

โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง ๒

เมือง

ยะลา

สพฐ

รอบสาม

พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘

มัธยมศึกษา

ผ่าน

๑๔

โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง

(สิทธิพันธ์อนุกูล)

เมือง

ยะลา

สพฐ.

รอบสาม

พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘

ปฐมวัย

ผ่าน

๑๕

โรงเรียนอนุบาลยะลา

เมือง

ยะลา

สพฐ.

รอบสาม

พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘

ปฐมวัย/ประถมศึกษา

ผ่าน

๑๖

โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา

เมือง

ยะลา

สพฐ.

รอบสาม

พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘

ปฐมวัย/ประถมศึกษา

ผ่าน

๑๗

โรงเรียนบ้านเบอเส้ง

เมือง

ยะลา

สพฐ.

รอบสาม

พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘

ปฐมวัย

ผ่าน

๑๘

โรงเรียนบ้านลิมุด

(บุญชอบ สาครินทร์)

เมือง

ยะลา

สพฐ.

รอบสาม

พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘

ปฐมวัย

ผ่าน

๑๙

โรงเรียนบ้านบาโงยซิแน

ยะหา

ยะลา

สพฐ.

รอบสาม

พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘

ปฐมวัย/ประถมศึกษา

ผ่าน

๒๐

โรงเรียนเทศบาล ๒

(บ้านมลายูบางกอก)

เมือง

ยะลา

อปท.

รอบสาม

พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘

ปฐมวัย

ผ่าน

๒๑

โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า)

เมือง

ยะลา

อปท.

รอบสาม

พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘

ปฐมวัย

ผ่าน

๒๒

โรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี)

เมือง

ยะลา

อปท.

รอบสาม

พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘

ปฐมวัย

ผ่าน

๒๓

โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านสะเตง)

เมือง

ยะลา

อปท.

รอบสาม

พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘

ปฐมวัย

ผ่าน

 

ลำดับ

ชื่อสถานศึกษา

อำเภอ

จังหวัด

สังกัด

การประเมินจาก สมศ. ในรอบล่าสุด

รอบที่ประเมิน

ปีที่ประเมิน

ระดับการศึกษา

ผลการประเมิน

๒๔

โรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา

รามัน

ยะลา

สช.

รอบสาม

พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘

ปฐมวัย/ประถมและมัธยม

ผ่าน

๒๕

โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ

เมือง

ยะลา

สช.

รอบสาม

พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘

มัธยมศึกษา

ผ่าน

๒๖

โรงเรียนอนุบาลศรีบำรุง

เมือง

ยะลา

สช.

รอบสาม

พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘

ปฐมวัย

ผ่าน

๒๗

โรงเรียนอนุบาลประณีต

เมือง

ยะลา

สช.

รอบสาม

พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘

ปฐมวัย

ผ่าน

๒๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

ราชภัฏยะลา

เมือง

ยะลา

สกอ.

รอบสาม

พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘

ปฐมวัย

ผ่าน