จังหวัดปัตตานี

25 กันยายน 2559 (ผู้ดูแลระบบ) โรงเรียนหน่วยฝึกฯ

รายชื่อสถานศึกษาเพื่อขอรับการขึ้นทะเบียนสถานศึกษา

สำหรับปฏิบัติการสอน ในปีการศึกษา ๒๕๕๙

(จังหวัดปัตตานี)

 

โรงเรียนที่ขอรับการขึ้นทะเบียนสถานศึกษา สำหรับปฏิบัติการสอน ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ จำนวน ๑๒ โรงเรียน

โรงเรียนสังกัด  สพฐ.             จำนวน ๗ โรงเรียน

โรงเรียนสังกัด  อปท.             จำนวน ๔ โรงเรียน

โรงเรียนสังกัด  สช.               จำนวน ๑ โรงเรียน

                                                                  

ลำดับ

ชื่อสถานศึกษา

อำเภอ

จังหวัด

สังกัด

การประเมินจาก สมศ. ในรอบล่าสุด

รอบที่ประเมิน

ปีที่ประเมิน

ระดับการศึกษา

ผลการประเมิน

โรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหาร (เพชรนุกูล)

หนองจิก

ปัตตานี

สพฐ.

รอบสาม

พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘

ปฐมวัย

ผ่าน

โรงเรียนชุมชนบ้านปูยุด

เมือง

ปัตตานี

สพฐ.

รอบสาม

พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘

ปฐมวัย/ประถมศึกษา

ผ่าน

โรงเรียนอนุบาลปัตตานี

เมือง

ปัตตานี

สพฐ.

รอบสาม

พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘

ปฐมวัย/ประถมศึกษา

ผ่าน

โรงเรียนบ้านกาฮง

เมือง

ปัตตานี

สพฐ.

รอบสาม

พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘

ปฐมวัย/ประถมศึกษา

ผ่าน

โรงเรียนชุมชนบ้านสะนิง

เมือง

ปัตตานี

สพฐ.

รอบสาม

พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘

ปฐมวัย/ประถมศึกษา

ผ่าน

โรงเรียนบ้านต้นทุเรียน

ยะรัง

ปัตตานี

สพฐ.

รอบสาม

พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘

ปฐมวัย/ประถมศึกษา

ผ่าน

โรงเรียนบ้านกาแลสะนอ

ยะรัง

ปัตตานี

สพฐ.

รอบสาม

พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘

ปฐมวัย/ประถมศึกษา

ผ่าน

โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดตานีนรสโมสร)

เมือง

ปัตตานี

อปท.

รอบสาม

พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘

ปฐมวัย

ผ่าน

โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านปากน้ำ)

เมือง

ปัตตานี

อปท.

รอบสาม

พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘

ปฐมวัย

ผ่าน

๑๐

โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดนพวงศาราม)

เมือง

ปัตตานี

อปท.

รอบสาม

พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘

ปฐมวัย/ประถมศึกษา

ผ่าน

๑๑

โรงเรียนบ้านเขาตูม

ยะรัง

ปัตตานี

อปท.

รอบสาม

พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘

ปฐมวัย/ประถมศึกษา

ผ่าน

๑๒

โรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิ

ยะรัง

ปัตตานี

สช.

รอบสาม

พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘

ปฐมวัย/ประถมและมัธยม

ผ่าน