สมุดบันทึกกิจกรรมเสริมความเป็นครู (สำหรับนักศึกษารหัส 59,60)

31 กรกฎาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดทำสมุดบันทึกกิจกรรมเสริมความเป็นครู เพื่อให้การผลิตบัณฑิตสาขาการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สอดคล้องกับมาตรฐานการผลิตครูและมาตรฐานบัณฑิตตามประกาศคุรุสภา ซึ่งสมุดบันทึกกิจกรรมเสริมความเป็นครูนี้จะแจกให้กับนักศึกษารหัส 59 และ 60 ให้นักศึกษาได้จดบันทึกกิจกรรมต่างๆที่ได้เข้าร่วมซึ่งเป็นกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครูระดับคณะ รวมทั้งหมด 8 กิจกรรม และจะมีการประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรม (หน้า29) ซึ่งนักศึกษาจะต้องเก็บให้ครบทั้ง 8 กิจกรรม