จังหวัดนราธิวาส

25 กันยายน 2559 (ผู้ดูแลระบบ) โรงเรียนหน่วยฝึกฯ

โรงเรียนหน่วยฝึกฯจังหวัดนราธิวาส
 

รายชื่อสถานศึกษาเพื่อขอรับการขึ้นทะเบียนสถานศึกษา

สำหรับปฏิบัติการสอน ในปีการศึกษา ๒๕๕๙

(จังหวัดนราธิวาส)

 

โรงเรียนที่ขอรับการขึ้นทะเบียนสถานศึกษา สำหรับปฏิบัติการสอน ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ จำนวน ๙ โรงเรียน

โรงเรียนสังกัด  สพฐ.             จำนวน ๖ โรงเรียน

โรงเรียนสังกัด  อปท.             จำนวน ๓ โรงเรียน

                                                                  

ลำดับ

ชื่อสถานศึกษา

อำเภอ

จังหวัด

สังกัด

การประเมินจาก สมศ. ในรอบล่าสุด

รอบที่ประเมิน

ปีที่ประเมิน

ระดับการศึกษา

ผลการประเมิน

โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม

แว้ง

นราธิวาส

สพฐ.

รอบสาม

พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘

มัธยมศึกษา

ผ่าน

โรงเรียนนราธิวาส

เมือง

นราธิวาส

สพฐ.

รอบสาม

พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘

มัธยมศึกษา

ผ่าน

โรงเรียนอนุบาลรือเสาะ

รือเสาะ

นราธิวาส

สพฐ.

รอบสาม

พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘

ปฐมวัย/ประถมศึกษา

ผ่าน

โรงเรียนอนุบาลระแงะ

ระแงะ

นราธิวาส

สพฐ.

รอบสาม

พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘

ปฐมวัย/ประถมศึกษา

ผ่าน

โรงเรียนตากใบ

ตากใบ

นราธิวาส

สพฐ.

รอบสาม

พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘

มัธยมศึกษา

ผ่าน

โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส

เมือง

นราธิวาส

สพฐ.

รอบสาม

พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘

ปฐมวัย/ประถมศึกษา

ผ่าน

โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านทรายทอง)

สุไหงโก-ลก

นราธิวาส

อปท.

รอบสาม

พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘

ปฐมวัย/ประถมและมัธยม

ผ่าน

โรงเรียนเทศบาล ๖ (ถนนโคกเคียน)

เมือง

นราธิวาส

อปท.

รอบสาม

พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘

ปฐมวัย/ประถมศึกษา

ผ่าน

โรงเรียนเทศบาล ๑ (ถนนภูผาภักดี)

เมือง

นราธิวาส

อปท.

รอบสาม

พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘

ปฐมวัย

ผ่าน