สัมมนาและเสนอผลการจัดนิทรรศการ ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2

2 กุมภาพันธ์ 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2 เรื่อง สัมมนาและเสนอผการจัดนิทรรศการ ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมเซอรา ชั้น 2 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ได้รับเกียรติจากอาจารย์กอเดช อ้าสะกะละ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เป็นประธานเปิดพิธี และรองศาสตราจารย์ดุษฎี มัชฌิมาภิโร ช่วยชี้แจงและตอบคำถามที่นักศึกษาได้ถามในเวลาเสวนาถึงปัญาและอุปสรรคที่นักศึกษาได้ออกฝึกทดลองในสถานศึกษาครั้งนี้ กิจกรรมในครั้งนี้มีกลุ่มสวัสดิการ 2 กลุ่ม คือ (1) สาขาภาษาอังกฤษ อาาจารย์ผู้ดูแลกลุ่มสวัสดิการ คือ อาจารย์สาวิตรี มะดอมะ และอาจารย์ซามียะห์ บาเละ (2) สาขาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา อาจารย์ดูแลกลุ่มสวัสดิการ คือ อาจารย์ฟาร่า สุไลมาน และอาจารย์ฮัสย์ซารียะห์ สตาร์ นักศึกษาที่เข้ารับการอบรมมีทั้งหมด 381 คน