จังหวัดสตูล

25 กันยายน 2559 (ผู้ดูแลระบบ) โรงเรียนหน่วยฝึกฯ

โรงเรียนหน่วยฝึกฯ จังหวัดสตูล

รายชื่อสถานศึกษาเพื่อขอรับการขึ้นทะเบียนสถานศึกษา

สำหรับปฏิบัติการสอน ในปีการศึกษา ๒๕๕๙

(จังหวัดสตูล)

 

โรงเรียนที่ขอรับการขึ้นทะเบียนสถานศึกษา สำหรับปฏิบัติการสอน ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ จำนวน ๕ โรงเรียน

โรงเรียนสังกัด  สพฐ.             จำนวน ๕ โรงเรียน

 

                                                                  

ลำดับ

ชื่อสถานศึกษา

อำเภอ

จังหวัด

สังกัด

การประเมินจาก สมศ. ในรอบล่าสุด

รอบที่ประเมิน

ปีที่ประเมิน

ระดับการศึกษา

ผลการประเมิน

โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล

เมือง

สตูล

สพฐ.

รอบสาม

พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘

ปฐมวัย

ผ่าน

โรงเรียนบ้านตะโละใส

ละงู

สตูล

สพฐ.

รอบสาม

พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘

ปฐมวัย/ประถมศึกษา

ผ่าน

โรงเรียนอนุบาลละงู

ละงู

สตูล

สพฐ.

รอบสาม

พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘

ปฐมวัย/ประถมและมัธยม

ผ่าน

โรงเรียนบ้านดูสน

ควนโดน

สตูล

สพฐ.

รอบสาม

พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘

ปฐมวัย

ผ่าน

โรงเรียนบ้านควน

เมือง

สตูล

สพฐ.

รอบสาม

พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘

ปฐมวัย/ประถมศึกษา

ผ่าน