สัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 รหัส 57

27 กรกฎาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 เรื่อง สัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ หอประชุมเซอรา อาคารสังคมศาตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา กุณฑล คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดพิธี อาจารย์ ดร.กอเดช  อ้าสะกะละ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ให้โอวาทกับนักศึกษาในการกลับมาสัมมนาระหว่างฯ ในครั้งนี้ อาจารย์เนาวรัตน์ มะลีลาเต๊ะ อาจารย์ประจำสาขาการสอนอิสลามศึกษา ชี้แจงและติดตามงานที่นักศึกษาต้องส่งมายังฝ่ายฝึกฯ  อาทิเช่น ตารางสอน ,กิจกรรมที่ 2,ใบรายงานผลการลงทะเบียน เป็นต้น และปิดท้ายด้วยรองศาสตราจารย์ดุษฎี มัชชิมาภิโร อาจารย์ประจำสาขาการบริการการศึกษา ชี้แจงและชี้แนะเกี่ยวกับปัญาต่างๆที่นักศึกษาสะท้อนเกี่ยวกับปัญหาเกี่ยวกับการอยู่โรงเรียนหน่วยฝึกฯ ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ประจำสาขาต่างๆ เข้าร่วมในการสัมมนาระหว่างฝึกฯ และร่วมรับฟังปัญหาของนักศึกษาในครั้งนี้ด้วย นักศึกษาที่เข้าร่วมคือ นักศึกษาปี 5 รหัส 57 มีทั้งหมด 11 หลักสูตร 12 กลุ่มวิชา รวมทั้งสิ้น 351 คน