ทฤษฎีและหลักการเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์ (ปี4 รหัส58)

27 กรกฎาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู งานจัดการศึกษา จัดอบรมรายวิชาการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1 (ขั้นสังเกตและมีส่วนร่วมในสถานศึกษา) เรื่อง ทฤษฎีและหลักการเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์ วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 12.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมเซอรา อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.กอเดช อ้าสะกะละ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นวิทยากรในครั้งนี้  นักศึกษาที่เข้าอบรมทั้งหมด 360 คน และอาจารย์นิเทศก์ประจำกลุ่มเข้าร่วมทั้งหมด 24 คน กลุ่มสวัสดิการ 2 สาขา คือ สาขาคณิตศาสตร์กับสาขาภาษาไทย อาจาย์ประจำกลุ่ม คือ อาจารย์พุมพนิต คงแสง อาจารย์นุรฟิตตรี หะยีดารียอ  อาจารย์จิตติขวัญ ภู่พันธ์ตระกูล อาจารย์นูรฮัสวานี บอตอ