ธรรมชาติ ภูมิหลังและพัฒนาการพัฒนาการของผู้เรียน (ปี 4 รหัส 58)

2 สิงหาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู งานจัดการศึกษา จัดอบรมรายวิชาการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1 (ขั้นสังเกตและมีส่วนร่วมในสถานศึกษา) เรื่อง ธรรม ภูมิและพัฒนาการของผู้เรียน (บูรณาการที่ใช้สำหรับนักศึกษา) วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 12.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมเซอรา อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา กุณฑล คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดพิธี ได้รับเกียรติจากอาจารย์รูฮานี  บินร่าหมาน ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ (ครู คศ.3) โรงเรียนบ้านโคกขี้เหล็ก เป็นวิทยากรในครั้งนี้  และได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.กอเดช อ้าสะกะละ มอบของที่ระลึกพร้อมเกียรติบัติให้กับท่านวิทยากร นักศึกษาที่เข้าอบรมทั้งหมด 360 คน และอาจารย์นิเทศก์ประจำกลุ่มทั้งหมด 24 คน กลุ่มสวัสดิการในครั้งนี้ คือ สาขาการประถมศึกษา อาจาย์ประจำกลุ่ม คือ อาจารย์จันจลี  ถนอมลิขิตวงศ์ และอาจารย์สาวิตรี มะดอมะ