การเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปี4 รหัส58

10 สิงหาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู งานจัดการศึกษา จัดอบรมรายวิชาการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1 (ขั้นสังเกตและมีส่วนร่วมในสถานศึกษา) เรื่อง การเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วันพฤหัสบดีที่ 9  สิงหาคม 2561 เวลา 12.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมเซอรา อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา  ได้รับเกียรติจากอาจารย์นิตยา ทองเนียม ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ เป็นวิทยากรในครั้งนี้  และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ดุษฎี มัชฌิมาภิโร มอบของที่ระลึกพร้อมเกียรติบัติให้กับท่านวิทยากร นักศึกษาที่เข้าอบรมทั้งหมด 360 คน และอาจารย์นิเทศก์ประจำกลุ่มทั้งหมด 24 คน กลุ่มสวัสดิการในครั้งนี้ คือ สาขาสังคมศึกษาและสาขาคอมพิวเตอร์ อาจาย์ประจำกลุ่ม คือ อาจารย์วิไลวรรณ วิไลรัตน์ อาจารย์กรัณฑรักข์ วิทยอภิบาลกุลและอาจารย์ซามียะห์ บาเละ อาจารย์ลัลน์ลลิต สืบประดิษฐ์