ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

การเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปี4 รหัส58

ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู งานจัดการศึกษา จัดอบรมรายวิชาการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1 (ขั้นสังเกตและมีส่วนร่วมในสถานศึกษา) เรื่อง การเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วันพฤหัสบดีที่ 9  สิงหาคม 2561 เวลา 12.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมเซอรา อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา  ได้รับเกียรติจากอาจารย์นิตยา ทองเนียม ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ เป็นวิทยากรในครั้งนี้  และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ดุษฎี มัชฌิมาภิโร มอบของที่ระลึกพร้อมเกียรติบัติให้กับท่านวิทยากร นักศึกษาที่เข้าอบรมทั้งหมด 360 คน และอาจารย์นิเทศก์ประจำกลุ่มทั้งหมด 24 คน กลุ่มสวัสดิการในครั้งนี้ คือ สาขาสังคมศึกษาและสาขาคอมพิวเตอร์ อาจาย์ประจำกลุ่ม คือ อาจารย์วิไลวรรณ วิไลรัตน์ อาจารย์กรัณฑรักข์ วิทยอภิบาลกุลและอาจารย์ซามียะห์ บาเละ อาจารย์ลัลน์ลลิต สืบประดิษฐ์

แกลเลอรี่