โครงการทวิภาษา

25 กันยายน 2559 (ผู้ดูแลระบบ) โรงเรียนหน่วยฝึกฯ

โรงเรียนหน่วยฝึกฯ ทวิภาษา

รายชื่อสถานศึกษาเพื่อขอรับการขึ้นทะเบียนสถานศึกษา

สำหรับปฏิบัติการสอน ในปีการศึกษา ๒๕๕๙

(ทวิภาษา)

 

โรงเรียนที่ขอรับการขึ้นทะเบียนสถานศึกษา สำหรับปฏิบัติการสอน ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ จำนวน ๔ โรงเรียน

โรงเรียนสังกัด  สพฐ.             จำนวน ๔ โรงเรียน

                                                                  

ลำดับ

ชื่อสถานศึกษา

อำเภอ

จังหวัด

สังกัด

การประเมินจาก สมศ. ในรอบล่าสุด

รอบที่ประเมิน

ปีที่ประเมิน

ระดับการศึกษา

ผลการประเมิน

โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ

รามัน

ยะลา

สพฐ.

รอบสาม

พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘

ปฐมวัย/ประถมและมัธยม

ผ่าน

โรงเรียนบ้านประจัน

ยะรัง

ปัตตานี

สพฐ.

รอบสาม

พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘

ปฐมวัย

ผ่าน

โรงเรียนบ้านกรือเซะ

ยะรัง

ปัตตานี

สพฐ.

รอบสาม

พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘

ปฐมวัย

ผ่าน

โรงเรียนบ้านบน

สายบุรี

ปัตตานี

สพฐ.

รอบสาม

พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘

ปฐมวัย/ประถมศึกษา

ผ่าน