อาจารย์นิเทศก์ประจำสาขา

25 กันยายน 2559 (ผู้ดูแลระบบ) โรงเรียนหน่วยฝึกฯ

อาจารย์นิเทศก์ประจำสาขา ประจำปีการศึกษา 2559
 

๑. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

อาจารย์นิเทศก์ประจำสาขา

สถานศึกษาหน่วยฝึกปฏิบัติการสอน

๑. ผศ.ดร.เกสรี  ลัดเลีย

รร.อนุบาลเมืองสตูล

รร.บ้านดูสน

รร.อนุบาลศรีบำรุง

รร.บ้านตะโละใส

รร.อนุบาลละงู

รร.บ้านควน

๒. ผศ.กมลรัตน์  คนองเดช

รร.นิบงชนูปถัมภ์

รร.เทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า)

๓. ผศ.ดร.จิรภรณ์  มั่นเศรษฐวิทย์

รร.เทศบาล ๑ (บ้านสะเตง)

รร.เทศบาล ๓ (วัดพุทธภูมิ)

รร.อนุบาลนราธิวาส

รร.เทศบาล ๒ (บ้านมลายูบากอก)

รร.เทศบาล ๑ (ถนนภูผาภักดี)

๔. อาจารย์นวพร  แซ่เลื่อง

รร.เทศบาล ๔ (ธนวิถี)

รร.อนุบาลประณีต

๕. อาจารย์เสาวลักษณ์  สมวงษ์

รร.วัดมุจลินทวาปีวิหาร (เพชรนุกูลกิจ)

รร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

๖. อาจารย์สุนิศา  ธรรมบัญชา

รร.สามแยกบ้านเนียง (สิทธพันธ์อนุกูล)

รร.เทศบาล ๒ (วัดตานีนรสโมสร)

รร.เทศบาล ๓ (บ้านปากน้ำ)

รร.บ้านตลาดลำใหม่

รร.เทศบาล ๔ (วัดนพวงศาราม)

รร.บ้านกาแลสะนอ

๗. อาจารย์อาทิตยา  วงศ์มณี

รร.บ้านโกตาบารู

รร.บ้านรามัน

รร.บ้านเบอเส้ง

รร.บ้านบูเกะคละ (บุญชอบ สาครินทร์)

รร.บ้านบุดี

รร.บ้านเขาตูม

รร.บ้านท่าสาป

 

๒. สาขาวิชาภาษาไทย

อาจารย์นิเทศก์ประจำสาขา

สถานศึกษาหน่วยฝึกปฏิบัติการสอน

๑. ผศ.สุภา  วัชรสุขุม

๒. อาจารย์ธวัลรัตน์  พรหมวิเศษ

๓. ผศ.ภิญโญ  เวชโช

๔. อาจารย์จิราภรณ์  ก่อเกียรติยากุล

๕. อาจารย์สุรัสวดี  นราพงษ์เกษม

๖. อาจารย์จิตติขวัญ ภู่พันธ์ตระกูล

รร.บ้านบูเกะคละ (บุญชอบ สาครินทร์)

รร.บ้านตลาดลำใหม่

รร.สตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ

รร.เทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า)

รร.คณะราษฎรบำรุงจังหวัดยะลา

รร.เทศบาล ๒ (บ้านมลายูบางกอก)

รร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์

รร.นิบงชนูปถัมภ์

รร.เทศบาล ๓ (วัดพุทธภูมิ)

รร.บ้านบุดี

รร.บ้านโกตาบารู

รร.เทศบาล ๔ (ธนวิถี)

รร.เทศบาล ๑ (บ้านสะเตง)

 

๓. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

อาจารย์นิเทศก์ประจำสาขา

สถานศึกษาหน่วยฝึกปฏิบัติการสอน

๑. ผศ.ฉวีวรรณ  ธัญญะศิริกุล

๒. ผศ.สมภพ เภาทอง

๓. อาจารย์ปิยศิริ  สุนทรนนท์

๔. อาจารย์ฐิติรัตน์  นิลวิจิตร

 

รร.คณะราษฎรบำรุง ๒

รร.สตรียะลา

รร.เทศบาล ๔ (บ้านทรายทอง)

รร.นิบงชนูปถัมภ์

รร.เทศบาล ๒ (บ้านมลายูบางกอก)

รร.เทศบาล ๖ (ถนนโคกเคียน)

รร.บ้านบูเกะคละ (บุญชอบ สาครินทร์)

รร.เทศบาล ๔ (ธนวิถี)

รร.เทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า)

รร.บ้านโกตาบารู

รร.บ้านตะโละใส

รร.บ้านตลาดลำใหม่

รร.อนุบาลยะลา

 
๔. สาขาวิชาสังคมศึกษา
 

อาจารย์นิเทศก์ประจำสาขา

สถานศึกษาหน่วยฝึกปฏิบัติการสอน

๑. อาจารย์มลิวรรณ  รักษ์วงศ์

รร.คณะราษฎรบำรุง ๒

 

๒. อาจารย์ทัศณา  เกื้อเส้ง

รร.คณะราษฎรบำรุงจังหวัดยะลา

 

๓. อาจารย์ราศี  สวอินทร์

รร.บ้านโกตาบารู

รร.บ้านท่าสาป

รร.เทศบาล ๑ (บ้านสะเตง)

๔. อาจารย์ศุภรัตน์  มฤคี

รร.นิบงชนูปถัมภ์

 

๕. อาจารย์สวรรยา กุลทวี

รร.สตรียะลา

 

๖. อาจารย์วิไลวรรณ วิไลรัตน์

รร.เทศบาล ๓ วัดพุทธภูมิ

รร.เทศบาล ๔ (ธนวิถี)

๗. อาจารย์วิทิต บัวปรอท

รร.เทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า)

 

 

๕. สาขาวิชาคณิตศาสตร์

อาจารย์นิเทศก์ประจำสาขา

สถานศึกษาหน่วยฝึกปฏิบัติการสอน

๑. อาจารย์ประสาทพร  ป่านทอง

๒. ผศ.จารุณี  เซี่ยงเห็น

๓. ผศ.สุภา  ยธิกุล

๔. ผศ.ดร.วรพจน์  แซ่หลี

๕. อาจารย์นุชนาถ  เต็มดี

๖. อาจารย์ภัทรพิชชา  แก้วศรีขาว

๗. อาจารย์อานัส  รุ่งวิทยาพันธ์

๘. อาจารย์ ดร.ลิลลา  อดุลยศาสน์

๙. อาจารย์สาธินี วารีศรี

รร.สตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ

รร.คณะราษฎรบำรุงจังหวัดยะลา

รร.ศรีฟารีดาบารูวิทยา

รร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์

รร.เทศบาล ๒ (บ้านมลายูบางกอก)

รร.เทศบาล ๔ (บ้านทรายทอง)

รร.เทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า)

รร.เวียงสุวรรณวิทยาคม

รร.ประสานวิทยามูลนิธิ

รร.บ้านโกตาบารู

รร.รามันห์ศิริวิทย์

รร.อนุบาลเมืองสตูล

รร.นราธิวาส

รร.สตรียะลา

 

 

๖. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

อาจารย์นิเทศก์ประจำสาขา

สถานศึกษาหน่วยฝึกปฏิบัติการสอน

๑. ผศ.ดร.สุกินา  อาแล

๒. อาจารย์ยะพา  เจะนิ

๓. อาจารย์สุนิสา  โส๊ะอุ

๔. Ms.Cecilia  M.valdez

๕. อาจารย์ ดร.ชัญญาพัชญ์ จริงจิตเจริญชัย

๖. อาจารย์คอลีเย๊าะ เจ๊ะโด

 

รร.คณะราษฎรบำรุงจังหวัดยะลา

รร.บ้านบูเกะคละ (บุญชอบ สาครินทร์)

รร.ศรีฟารีดาบารูวิทยา

รร.บ้านตลาดลำใหม่

รร.เทศบาล ๓ (วัดพุทธภูมิ)

รร.เทศบาล ๒ (บ้านมลายูบางกอก)

รร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์

รร.เทศบาล ๑ (บ้านสะเตง)

รร.เทศบาล ๔ (ธนวิถี)

รร.เทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า)

รร.สตรีอิสลามวิทยามูนิธิ

รร.บ้านบาโงยซิแน

รร.ประสานวิทยามูลนิธิ

รร.สตรียะลา

รร.คณะราษฎรบำรุง ๒

รร.นิบงชนูปถัมภ์

รร.บ้านนิบงพัฒนา

รร.อนุบาลยะลา

รร.บ้านรามัน

รร.รามันห์ศิริวิทย์

รร.บ้านโกตาบารู

รร.ชุมชนบ้านสะนิง

รร.บ้านท่าสาป

รร.บ้านเขาตูม

รร.บ้านกาฮง

รร.บ้านบุดี

 
๗. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
 

อาจารย์นิเทศก์ประจำสาขา

สถานศึกษาหน่วยฝึกปฏิบัติการสอน

๑. อาจารย์ ดร.มูนีเร๊าะ ผดุง

๒. อาจารย์จันทนา มีชัยชนะ

รร.บ้านท่าสาป

รร.บ้านตลาดลำใหม่

รร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์

รร.เทศบาล ๖ (ถนนโคกเคียน)

รร.บ้านโกตาบารู

รร.บ้านบุดี

รร.ตากใบ

๓. อาจารย์ปรีชา พังสุบรรณ

๔. อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี

รร.สตรียะลา

รร.เทศบาล ๔ (บ้านทรายทอง)

รร.เทศบาล ๓ (วัดพุทธภูมิ)

รร.นิบงชนูปถัมภ์

รร.อนุบาลรือเสาะ

รร.อนุบาลระแงะ

๕. ผศ.พรรณี แพงทิพย์

๖. อาจารย์อิมรอน แวมง

รร.เทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า)

รร.เทศบาล ๒ (วัดตานีนรสโมสร)

รร.เทศบาล ๔ (ธนวถี)

รร.อนุบาลปัตตานี

รร.ชุมชนบ้านปูยุด

รร.บ้านต้นทุเรียน

รร.บ้านรามัน

รร.รามันห์ศิริวิทย์

 
๘. โรงเรียนทวิภาษา
 

อาจารย์นิเทศก์ประจำสาขา

อาจารย์นิเทศก์

สถานศึกษาหน่วยฝึกปฏิบัติการสอน

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

๑. ผศ.ดร.เกสรี ลัดเลีย

๒. อาจารย์อาทิตยา  วงศ์มณี

รร.บ้านประจัน

รร.บ้านบน

รร.บ้านกรือเซะ

รร.บ้านตะโละหะลอ