อาจารย์นิเทศก์ประจำโรงเรียน

25 กันยายน 2559 (ผู้ดูแลระบบ) โรงเรียนหน่วยฝึกฯ

อาจารย์นิเทศก์ประจำโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2559
 

อาจารย์นิเทศก์ประจำโรงเรียน

สถานศึกษาปฏิบัติการสอน

๑. อาจารย์จันจลี ถนอมลิขิตวงศ์

รร.สตรียะลา อ.เมือง จ.ยะลา

รร.คณะราษฎรบำรุงจังหวัดยะลา อ.เมือง จ.ยะลา

๒. อาจารย์ ดร.อับดุลรอแม สุหลง

รร.บ้านท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา

รร.บ้านตลาดลำใหม่ อ.เมือง จ.ยะลา

๓. อาจารย์ปนัดดา เรืองสงค์

รร.นิบงชนูปถัมภ์ อ.เมือง จ.ยะลา

รร.คณะราษฎรบำรุง ๒ อ.เมือง จ.ยะลา

๔. อาจารย์สกล สมจิตต์

รร.เทศบาล ๔ (ธนวิถี) อ.เมือง จ.ยะลา

รร.เทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) อ.เมือง จ.ยะลา

๕. อาจารย์กรัณฑรักข์ วิทยอภิบาลกุล

รร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อ.เมือง จ.ยะลา

๖. อาจารย์เฟรดาว สุไลมาน

รร.เทศบาล ๒ (บ้านมลายูบางกอก) อ.เมือง จ.ยะลา

รร.อนุบาลยะลา อ.เมือง จ.ยะลา

๗. อาจารย์ ดร.มูหำมัดสุไหมี เฮงยามา

รร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ อ.เมือง จ.ยะลา

รร.บ้านบูเกะคละ (บุญชอบ สาครินทร์) อ.เมือง จ.ยะลา

๘. อาจารย์ ดร.มูหัมมัดตอลาล แกมะ

รร.ศรีฟารีดาบารูวิทยา อ.รามัน จ.ยะลา

รร.รามันห์ศิริวิทย์ อ.รามัน จ.ยะลา

๙. อาจารย์ฟาร่า สุไลมาน

รร.สตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ อ.เมือง จ.ยะลา

รร.เทศบาล ๓ (วัดพุทธภูมิ) อ.เมือง จ.ยะลา

๑๐. อาจารย์ฮูซีน อับดุลรามัน

รร.บ้านเบอเส้ง อ.เมือง จ.ยะลา

รร.เทศบาล ๑ (บ้านสะเตง) อ.เมือง จ.ยะลา

๑๑. อาจารย์พิชามญช์ จันทุรส

รร.บ้านนิบงพัฒนา อ.เมือง จ.ยะลา

รร.บ้านบุดี อ.เมือง จ.ยะลา

๑๒. อาจารย์อับดุลฮาลิม อาแด

รร.บ้านบาโงยซิแน อ.ยะหา จ.ยะลา

รร.สามแยกบ้านเนียง (สิทธิพันธ์อนุกูล) อ.เมือง จ.ยะลา

๑๓. อาจารย์หัสนีย๊ะห์ นะดารานิง

รร.บ้านโกตาบารู อ.รามัน จ.ยะลา

รร.บ้านรามัน อ.รามัน จ.ยะลา

๑๔. อาจารย์พิมพ์ปวีณ์ สุวรรณโณ

รร.อนุบาลประณีต อ.เมือง จ.ยะลา

รร.อนุบาลศรีบำรุง อ.เมือง จ.ยะลา

๑๕. อาจารย์อุชุพร บถพิบูลย์

รร.เทศบาล ๒ (วัดตานีนรสโมสร) อ.เมือง จ.ปัตตานี

รร.เทศบาล ๔ (วัดนพวงศาราม) อ.เมือง จ.ปัตตานี

 

อาจารย์นิเทศก์ประจำโรงเรียน

สถานศึกษาปฏิบัติการสอน

๑๖. อาจารย์ฌัชสกร คงชีวสกุล

รร.วัดมุจลินทวาปีวิหาร (เพชรนุกูลกิจ) อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

รร.เทศบาล ๓ (บ้านปากน้ำ) อ.เมือง จ.ปัตตานี

รร.บ้านกาแลสะนอ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี

๑๗. อาจารย์ปราณี หลำเบ็ญสะ

รร.ประสานวิทยามูลนิธิ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี

รร.ชุมชนบ้านปูยุด อ.เมือง จ.ปัตตานี

๑๘. อาจารย์มนัสภูมิ ศาสนศาสตร์

รร.อนุบาลปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี

รร.บ้านเขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี

รร.บ้านกาฮง อ.เมือง จ.ปัตตานี

๑๙. อาจารย์นุสรัน เฮาะมะ

รร.ชุมชนบ้านสะนิง อ.เมือง จ.ปัตตานี

รร.บ้านต้นทุเรียน อ.ยะรัง จ.ปัตตานี

๒๐. อาจารย์นุรฮัสวานี บอตอ

รร.เทศบาล ๑ (ถนนภูผาภักดี) อ.เมือง จ.นราธิวาส

รร.อนุบาลระแงะ อ.ระแง จ.นราธิวาส

๒๑. อาจารย์พุมพนิต คงแสง

รร.อนุบาลนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส

รร.เวียงสุวรรณวิทยาคม อ.แว้ง จ.นราธิวาส

๒๒. อาจารย์สาวิตรี มะดอมะ

รร.เทศบาล ๖ (ถนนโคกเคียน) อ.เมือง จ.นราธิวาส

รร.นราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส

๒๓. อาจารย์อิบบรอเฮง อาลฮูเซน

รร.อนุบาลรือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

รร.เทศบาล ๔ (บ้านทรายทอง) อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส

รร.ตากใบ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

๒๔. อาจารย์สมฤดี ปาละวัล

รร.อนุบาลเมืองสตูล อ.เมือง จ.สตูล

รร.บ้านดูสน อ.ควนโดน จ.สตูล

๒๕. อาจารย์ฟารีดา สุบินวิภู

รร.บ้านตะโละใส อ.ละงู จ.สตูล

รร.อนุบาลละงู อ.ละงู จ.สตูล

รร.บ้านควน อ.เมือง จ.สตูล

รร.บ้านประจัน อ.ยะรัง จ.ปัตตานี

รร.บ้านบน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

รร.บ้านกรือเซะ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี

รร.บ้านตะโละหะลอ อ.รามัน จ.ยะลา