หลักสูตรปฐมวัย

25 กันยายน 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ทำเนียบครูพี่เลี้ยง

ทำเนียบครูพี่เลี้ยงหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
 

ชื่อ-นามสกุล (ครูพี่เลี้ยง)

คุณวุฒิ (ครูพี่เลี้ยง)

รายวิชาที่ครูพี่เลี้ยงสอน

ประสบการณ์สอนของครูพี่เลี้ยง (ปี)

คุณวุฒิ

สาขา

นางน้ำอ้อย จันทร์เอียด

ป.ตรี

ปฐมวัย

ปฐมวัย

17 ปี

นางไพพรรณ มูสิกพันธ์

ป.ตรี

ปฐมวัย

ปฐมวัย

30 ปี

นางสุดใจ ศรีสุวรรณ์

ป.ตรี

ปฐมวัย

ปฐมวัย

25 ปี

นางจำเป็น ชนะสงคราม

ป.ตรี

ปฐมวัย

ปฐมวัย

20 ปี

ครูรอซีดะห์ มะมิง

ป.ตรี ครุศาสตร์บัณฑิต

การประถมศึกษา

-

10 ปี

ครูต่วนเยาะ นิสะนิ

ป.ตรี ครุศาสตร์บัณฑิต

การอนุบาลศึกษา

-

36 ปี

นางฮายาตี แดนิ

คบ.

ปฐมวัย

ทุกวิชา

9 ปี

นางสาวกมลวรรณ ส่องสุข

วทบ.

จิตวิทยา

ทุกวิชา

12 ปี

นางสาววนิดา โรจนอุดมศาสตร์

คบ.

การสอนอนุบาลศึกษา

ทุกวิชา

22 ปี

นางโสภา ชูมณี

คบ.

ปฐมวัย

ทุกวิชา

36 ปี

นางอภิษฎา เพ้งหล้ง

ป.ตรี คบ

การศึกษาปฐมวัย

ทุกวิชาในสาขาการศึกษาปฐมวัย

18 ปี

นางพรจรัส แก้วประมูล

ป.ตรี คบ

การศึกษาปฐมวัย

ทุกวิชาในสาขาการศึกษาปฐมวัย

18 ปี

นางสาวสารีปาร์ สามะ

คบ.

การศึกษาปฐมวัย

-

12 ปี

นางสาวปวีณา ทองลี่

คบ.

การศึกษาปฐมวัย

-

10 ปี

นางสุกัญญา แนบเนียด

ป.ตรี คบ.

การศึกษาปฐมวัย

ทุกกลุ่มประสบการณ์

17 ปี

นางยุพิล บุญประดิษฐิ์

ป.ตรี

การศึกษาปฐมวัย

การศึกษาปฐมวัย

10 ปี

นางอัญชลี ธรรมเจริญ

ป.ตรี

การศึกษาปฐมวัย

การศึกษาปฐมวัย

10 ปี

นางวาสนา บุญมาศ

คบ.

การศึกษาปฐมวัย

การศึกษาปฐมวัย

21 ปี

นางสาวจงกล เพ็ชรภักดี

คบ.

การศึกษาปฐมวัย

การศึกษาปฐมวัย

22 ปี

นางปัทมาสน์ รัตนเสถียร

คบ.

การศึกษาปฐมวัย

การศึกษาปฐมวัย

16 ปี

นางสาวไพเราะ สกนธวุฒิ

คบ.

การศึกษาปฐมวัย

การศึกษาปฐมวัย

17 ปี

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (ต่อ)

ชื่อ-นามสกุล (ครูพี่เลี้ยง)

คุณวุฒิ (ครูพี่เลี้ยง)

รายวิชาที่ครูพี่เลี้ยงสอน

ประสบการณ์สอนของครูพี่เลี้ยง (ปี)

คุณวุฒิ

สาขา

นางสาวจันทร์เพ็ญ ชูสีนุ่น

ป.ตรี

การศึกษาปฐมวัย

การศึกษาปฐมวัย

15 ปี

นางเรือนเพชร์ ธรรมโสภณ

คบ.

การศึกษาปฐมวัย

การศึกษาปฐมวัย

10 ปี

นางรุสนีย์ เจ๊ะยอ

คบ.

การศึกษาปฐมวัย

การศึกษาปฐมวัย

8 ปี

นางโสรายา ชุมประเวศ

คบ.

การศึกษาปฐมวัย

การศึกษาปฐมวัย

22 ปี

นางสุภัทรา เลี่ยมเส้ง

ค.บ

การศึกษาปฐมวัย

การศึกษาปฐมวัย

20 ปี

นางภาริตา บัวพงศ์ชน

ค.บ

การศึกษาปฐมวัย

การศึกษาปฐมวัย

23 ปี

นางฉลวย สุวรรณเลิศ

คบ.

การศึกษาปฐมวัย

ทุกกิจกรรม

23 ปี

นางรสนี ผ่องฉวี

คบ.

การศึกษาปฐมวัย

อนุบาล 2

13 ปี

นางแวรอกาเย๊าะ อับดุลฮานุง

ป.ตรี

การศึกษาปฐมวัย

ปฐมวัย

10 ปี

นางสุมาลี แซ่ฟุ่ง

ป.โท

การบริหารการศึกษา

ปฐมวัย

15 ปี

นางสาวมาซีเตาะห์ โตะแวอายี

ป.ตรี

การจัดการศึกษา

ปฐมวัย

ปฐมวัย

8 ปี

นางสาวนุซรีย์ อีซบซี

ป.ตรี

การจัดการศึกษา

ปฐมวัย

ปฐมวัย

22 ปี

นางกรจุรี วรรณวงศ์

คบ.

การศึกษาปฐมวัย

การศึกษาปฐมวัย

20 ปี

นางอุมาพร เจตนิพัทธ์

คบ.

การศึกษาปฐมวัย

การศึกษาปฐมวัย

33 ปี

นางราตรี แซ่ว่อง

คบ.

การศึกษาปฐมวัย

การศึกษาปฐมวัย

23 ปี

นางอารีย์ สัจจาพันธ์

คบ.

การศึกษาปฐมวัย

การศึกษาปฐมวัย

10 ปี

นางจิรมาศ จันทรเพท

กปศ.สูง

อนุบาลศึกษา

อนุบาล

34 ปี

นางสาวซูไรดา อาแว

คบ.

การศึกษาปฐมวัย

อนุบาล

12 ปี

นางเสริมศรี ดีบุญธรรม

คบ.

การอนุบาลศึกษา

จัดประสบการณ์ชั้นอนุบาล 2

25 ปี

นางกิติมา วาแม็ง

คบ.

การอนุบาลศึกษา

จัดประสบการณ์ชั้นอนุบาล 1

22 ปี

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (ต่อ)

ชื่อ-นามสกุล (ครูพี่เลี้ยง)

คุณวุฒิ (ครูพี่เลี้ยง)

รายวิชาที่ครูพี่เลี้ยงสอน

ประสบการณ์สอนของครูพี่เลี้ยง (ปี)

คุณวุฒิ

สาขา

นางสาวอวยพร ศรีจันบาล

คบ.

ปฐมวัย

จัดประสบการณ์ชั้นอนุบาล 1

11 ปี

นางอนงค์ ลิ่มกังวาฬ

คบ.

ปฐมวัย

จัดประสบการณ์ชั้นอนุบาล 1

8 ปี

นางวราภรณ์ ธานีมาศ

คบ.

ปฐมวัย

จัดประสบการณ์ชั้นอนุบาล 2

9 ปี

นางสาวอ้อมใจ สินธนา

คบ.

ปฐมวัย

จัดประสบการณ์ชั้นอนุบาล 2

9 ปี

นางพรพิมล บุญลาภ

คบ.

ปฐมวัย

จัดประสบการณ์ชั้นอนุบาล 2

16 ปี

นางอรพินท์ สุวรรณรัตน์

คบ.

ปฐมวัย

จัดประสบการณ์ชั้นอนุบาล 2

34 ปี

นางสาวสุภาณี ศรีมหันโต

ศศ.บ.

ปฐมวัย

จัดประสบการณ์ชั้นอนุบาล 1

8 ปี

นางสาววรรณธนา สีปานะ

คบ.

ปฐมวัย

จัดประสบการณ์ชั้นอนุบาล 2

8 ปี

นางสาวนิสากร อุดมเพ็ชร

คบ.

ปฐมวัย

จัดประสบการณ์ชั้นอนุบาล 1

14 ปี