แบบฟอร์มขอเพิ่มโรงเรียนหน่วยปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (สำหรับนศ.ปี 1 รหัส 62)

5 กันยายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) โรงเรียนหน่วยฝึกฯ

แบบฟอร์มแสดงความต้องการขอเพิ่มรายชื่อสถานศึกษา/โรงเรียนหน่วยปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 รหัส 62

ประจำปีการศึกษา 2562

ขั้นตอนการขอเพิ่มรายชื่อสถานศึกษา/โรงเรียนหน่วยฝึก มีดังนี้

                 1. นักศึกษาตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของสถานศึกษา/โรงเรียนที่ต้องการเพิ่มชื่อเป็นหน่วยปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

                               1.1 โรงเรียนผ่านการประเมินและผ่านการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในรอบ 3 ขึ้นไป

                               1.2 โรงเรียนมีความต้องการรับนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

                               1.3 โรงเรียนมีจำนวนครูพี่เลี้ยงเพียงพอต่อนักศึกษาที่ต้องไปปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โดยคุณสมบัติของครูพี่เลี้ยงมีดังนี้

                                                  1.3.1 มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธํกับสาขาวิชาที่นักศึกษาไปปฏิบัติการสอน

                                                  1.3.2 มีประสบการณ์การสอน ไม่น้อยกว่า 3 ปี

                2. หลังจากนักศึกษาตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น พบว่าเป็นไปตามรายละเอียดดังข้อที่ 1  ให้นักศึกษากรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มดาวน์โหลดข้างล่างนี้ให้ครบถ้วน แล้วส่งไปยังประธานหลักสูตรของนักศึกษาเพื่อลงชื่อแสดงความเห็นชอบ

                3. ประธานหลักสูตรรวบรวม และส่งแบบฟอร์มดังกล่าวมายังฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์ ภายในวันที่ 9 กันยายน 2562

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด