หลักสูตรภาษาไทย

25 กันยายน 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ทำเนียบครูพี่เลี้ยง

ทำเนียบครูพี่เลี้ยงหลักสูตรภาษาไทย
 

ชื่อ-นามสกุล (ครูพี่เลี้ยง)

คุณวุฒิ (ครูพี่เลี้ยง)

รายวิชาที่ครูพี่เลี้ยงสอน

ประสบการณ์สอนของครูพี่เลี้ยง (ปี)

คุณวุฒิ

สาขา

นางอัจฉรา บุญมากช่วย

คบ.

คหกรรม-ศาสตร์

- ภาษาไทย

- การงานอาชีพฯ

- พัฒนาการอ่านเขียน

4 ปี

12 ปี

5 ปี

นางกมลทิพย์ จันทร์วีระยุทธ

คบ.

คอมพิวเตอร์ศึกษา

- ภาษาไทย

- การงาน

- คอมพิวเตอร์

- แนะแนว

3 ปี

18 ปี

นางยาเราะ มามะ

ศศ.บ

คบ.

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

ภาษาไทย

24 ปี

นายบำรุง หวาสกุล

กศ.บ

ภาษาไทย

ภาษาไทย

4 ปี

นางสาวจันทร์ยา ศรีแก้วอ่อน

คบ.

ภาษาไทย

ภาษาไทย

23 ปี

นางสาวรอฮายาตี มูดอ

ศษ.บ

ฟิสิกส์

ฟิสิกส์ , ภาษาไทย

8 ปี

นางรุจิราภรณ์ ป.ปาน

ศษ.บ

ภาษาไทย

ภาษาไทย

38 ปี

นายพูดม ป.ปาน

ศษ.บ

สังคมศึกษา

ภาษาไทย

40 ปี

นางลาวัลย์ ศรีเจริญ

ศษ.บ

ภาษาไทย

ภาษาไทย

30 ปี

นางอาซีย๊ะ เจ๊ะอาแดร์

วท.บ.

เกษตรศาสตร์

ภาษาไทย

5 ปี

นางนงเยาว์ แซ่ว่อง

ศษ.บ.

สังคมศึกษา

ภาษาไทย

25 ปี

นางอัมพลิกา สายสิงห์

วท.บ

สัตวศาสตร์

ภาษาไทย , คณิตศาสตร์

12 ปี

นางพจนา สุวรรณนันท์

คบ.

บรรณารักษ์

ภาษาไทย , คณิตศาสตร์ , ศิลปะ

22 ปี

นางณภัทร เบลเลอร์

กศ.บ.

การประถมศึกษา

ภาษาไทย

21 ปี

นางพิระดา ตง

คบ.

ภาษาไทย

ภาษาไทย

17 ปี

หลักสูตรภาษาไทย (ต่อ)

ชื่อ-นามสกุล (ครูพี่เลี้ยง)

คุณวุฒิ (ครูพี่เลี้ยง)

รายวิชาที่ครูพี่เลี้ยงสอน

ประสบการณ์สอนของครูพี่เลี้ยง (ปี)

คุณวุฒิ

สาขา

นางสาวฮาลีเม๊าะ สนิ

ศษม.

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

ภาษาไทย

11 ปี

นางสาวฮายาตี สมารา

คบ.

ภาษาไทย

ภาษาไทย

16 ปี

นางสุดา ชาภักดี

คบ.

เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา

ภาษาไทย

33 ปี

นางนวลอนันต์ พรหมสว่าง

ครุศาสตร์

มหาบัณฑิต

การบริหารการศึกษา

ภาษาไทย

18 ปี

นางฐิติรัตน์ โกศล

ครุศาสตร์

มหาบัณฑิต

สังคม-ศาสตร์เพื่อการพัฒนา

ภาษาไทย

23 ปี

นางสุรีรัตน์ ภัทรพงศ์พัน

ศึกษาศาสตร์บัณฑิต

ภาษาไทย

ภาษาไทย

18 ปี

นางสาวจิราภรณ์ จิระวิมล

ป.ตรี

จิตวิทยาการแนะแนว

ภาษาไทย , คณิตศาสตร์ , สุขศึกษา

ประวัติศาสตร์ , ลูกเสือ

34 ปี

นางสะดีเราะ เบ็ญลาเซ็ง

ป.ตรี

ครุศาสตร์

ภาษาไทย , คณิตศาสตร์ , วิทยาศาสตร์

กิจกรรมสัมมนาผู้เรียน

22 ปี

นางสุภาภรณ์ ภานุศรี

ศิลปศาสตร์บัณฑิต

ภาษาไทย

ภาษาไทย

24 ปี

นางสาวสันสนีย์ ธรรมรัตนพฤกษ์

ครุศาสตร์บัณฑิต

ภาษาไทย

ภาษาไทย

39 ปี

นางสาวฟาอีซะห์ หามะ

ป.ตรี

ภาษาไทย

ภาษาไทย

7 ปี

นางงามตา มีมาก

ป.ตรี

บรรณารักษ์

ภาษาไทย

20 ปี