หลักสูตรสังคมศึกษา

25 กันยายน 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ทำเนียบครูพี่เลี้ยง

ทำเนียบครูพี่เลี้ยงหลักสูตรสังคมศึกษา
 

ชื่อ-นามสกุล (ครูพี่เลี้ยง)

คุณวุฒิ (ครูพี่เลี้ยง)

รายวิชาที่ครูพี่เลี้ยงสอน

ประสบการณ์สอนของครูพี่เลี้ยง (ปี)

คุณวุฒิ

สาขา

นางจันทกานต์ สุขโข

คบ.

การปฐมศึกษา

สังคมศึกษา

12 ปี

นางลีนา บือแน

บริหารธุรกิจ

การจัดการทั่วไป

ประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมือง

10 ปี

นางสาวรุสนานี มะเกะ

คบ

สังคมศึกษา

สังคมศึกษาและประวัติศาสตร์ 

1 ปีครึ่ง

นางสาวนิอามีเนาะ เจะยามา

คบ

สังคมศึกษา

สังคมศึกษาและประวัติศาสตร์

3 ปี

อาจารย์รุจิวรรณ โต๊ะหนู

ศศ.บ

ภูมิศาสตร์

สังคมศึกษา,พระพุทธศาสนา,ประวัติศาสตร์,

หน้าที่พลเมือง

32 ปี

ยุพยงค์ โยธทิพย์

คบ.

สังคมศึกษา

หน้าที่พลเมือง

34 ปี

นางสาวอภิญญา กฤตศิลป์

วท.บ

เกษตรศึกษา

พระพุทธศาสนา

10 ปี

นางสาวกวินทิพย์

ศษ.บ

ประวัติศาสตร์

- พระพุทธศาสนา

- ประวัติศาสตร์ สังคมศึกษา

20 ปี

นางสาวกรณ์วิภา แก้วปลอด

ป.โท

การบริหาร

สังคมประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองแนะแนวชุมนุมโฮมรูม

11 ปี

นางนูรียะห์ กาเกาะ

ป.ตรี

อิสลามศึกษา

สังคมศึกษาศาสนา

7 ปี

นางเพทพรรณ อาจณรงค์

ศิลปะศาสตร์บัณฑิต

การส่งเสริมสุขภาพเด็ก

สังคมศึกษา

15 ปี

นางช่อทิพย์ ปักรีย์

คบ.

การศึกษาปฐมวัย

สังคมศึกษา

19 ปี

นางสมสุข วัฒนปรากรม

คบ.

สังคมศึกษา

สังคมศึกษา

15 ปี

นางมาเรียม แดวอสนุง

คบ.

พัฒนาชุมชน

สังคม

15 ปี

นางสาวพาซียะห์ ลอจิ

คบ.

สังคมศึกษา

ประวัติศาสตร์

4 ปี

นายเซาว์กี มะแซ

ศศ.บ.

พัฒนาชุมชน

สังคมศึกษา

18 ปี

 

หลักสูตรสังคมศึกษา (ต่อ)

 

ชื่อ-นามสกุล (ครูพี่เลี้ยง)

คุณวุฒิ (ครูพี่เลี้ยง)

รายวิชาที่ครูพี่เลี้ยงสอน

ประสบการณ์สอนของครูพี่เลี้ยง (ปี)

คุณวุฒิ

สาขา

นางอุไร บุญเส้ง

ศษ.ม ป.โท

บริหารการศึกษา

สังคมศึกษา , พุทธศาสนา , ประวัติศาสตร์

18 ปี

นายอุดร สายสิงห์

กศ.ม ป.โท

 

สังคม , หน้าที่พลเมือง , การงาน

11 ปี

นางจรวย วสุวรรธก

ป.ตรี ศศบ.

ศึกษาศาสตร์

วิทยาศาสตร์ ดนตรี-นาฎศิลป์ , ประวัติศาสตร์

36 ปี

นางสาวศิริพร พายวงษ์

คบ.

รัฐประสาสนศาสตร์

สังคมศึกษา

8 ปี

นางสาวนภาวรรณ ชุ่มนาเสียว

การศึกษาพิเศษบัณฑิต

กศบ.

การศึกษาพิเศษ

สังคมศึกษา

5 ปี

นางอารีย์ การัตน์

ป.ตรี คบ.

สังคมศึกษา

สังคมศึกษา

10 ปี

นางดวงดาว พุฒยอด

คบ.

บรรณารักษศาสตร์

สังคมศึกษา

6 ปี

นางสาวอุทัยวรรณ สระศรี

ศศ.บ.

การประถมศึกษา

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

18 ปี

นางดวงดาว แก้วเจริญ

คบ.

การประถมศึกษา

ประวัติศาสตร์

7 ปี

นางวนิดา อ้าสะกะละ

คบ.

การประถมศึกษา

สังคมศึกษาและประวัติศาสตร์

22 ปี