กิจกรรมสัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ประจำปีการศึกษา 2563

25 กันยายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ 25 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัณย์ 
 จันทรัตนา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยมีผู้บริหาร ประธานหลักสูตร อาจารย์นิเทศก์ประจำสาขา และอาจารย์นิเทศก์ประจำโรงเรียน จำนวนกว่า 30  คน พร้อมใจกันเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเซอรา ชั้น 2 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
กิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้กลับมาพบปะพูดคุยร่วมกัน รวมถึงถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงประสบการณ์และปัญหาอุปสรรคที่นักศึกษาได้ประสบพบเจอจากการลงฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในช่วงเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา ผ่านรูปแบบของการสัมมนาบนเวที นอกจากนี้ นักศึกษายังได้รับข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ จากอาจารย์นิเทศก์ประจำสาขา และการชี้แจงงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจากอาจารย์เนาวรัตน์ มะลีลาเต๊ะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ เพื่อเป็นแนวคิดและแนวทางในการปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาของตนเองต่อไป
สำหรับนักศึกษากลุ่มสวัสดิการในครั้งนี้ ได้แก่ สาขาวิชาการประถมศึกษา และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ประมวลภาพกิจกรรม Click