กิจกรรมเสริมประสบการณ์วิชาชีพครู รายวิชา ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 สำหรับนักศึกษาปี 1 รหัส 63

9 ธันวาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 น. ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์วิชาชีพครู รายวิชา ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยมีอาจารย์นิเทศก์ประจำกลุ่ม และนักศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 รหัส 63 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมเซอรา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กิจกรรมหลักในครั้งนี้ ได้พูดคุยถึงหัวข้อ “ครูผู้สร้างแรงบันดาลใจ” ได้รับเกียรติจากวิทยากร มาร่วมแลกเปลี่ยนกันในประเด็นดังกล่าว  โดย นายอาหมัดอีสมาแอล แวสอเหาะ หรือ ครูพี่บังแอล

#ขอขอบคุณนักศึกษากลุ่มสวัสดิการทุกคนด้วยใจ

#EDUYRU

#พลังครูพลังแผ่นดินปี