นักศึกษาครู ปี 4 โชว์ศักยภาพนำเสนอ “คุณลักษณะของครูไทยที่ดีในยุค 4.0”

10 ธันวาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา คณบดีคณะครุศาสตร์ อาจารย์เนาวรัตน์ มะลีลาเต๊ะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ ดร.นัชชิมา บาเกาะ อาจารย์ผู้ดูแลฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และตัวแทนคณาจารย์จากทุกสาขา ให้เกียรติมาร่วมให้กำลังใจนักศึกษาในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2 ที่จัดขึ้นสำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 (รหัส 60) ณ ห้องประชุมเซอรา อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
กิจกรรมในครั้งนี้ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตทุกสาขาได้มาร่วมกันนำเสนอผลงานในหัวข้อ “คุณลักษณะของครูไทยที่ดีในยุค 4.0” ด้วยรูปแบบที่หลากหลายตามสไตล์ของแต่ละกลุ่ม มีทั้งการนำเสนอในลักษณะของวิดีโอ การแสดงบทบาทสมมติ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ และการบรรยายจากนักศึกษา ทั้งนี้ เพื่อเปิดเวทีให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่และเกิดการเรียนรู้ในมุมมองที่แตกต่างกัน


#ขอขอบคุณนักศึกษากลุ่มสวัสดิการทุกคนด้วยใจ 
#EDUYRU
#พลังครูพลังแผ่นดิน