กิจกรรมเสริมประสบการณ์วิชาชีพครู รายวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ชั้นปีที่ 2 รหัส 62

17 ธันวาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 น. ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์วิชาชีพครู รายวิชา ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยมีนักศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 รหัส 62เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมเซอรา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กิจกรรมหลักในครั้งนี้ ได้พูดคุยถึงหัวข้อ “ครูสื่อสาร กับนักเรียน 4.0” ได้รับเกียรติจากวิทยากร มาร่วมแลกเปลี่ยนกันในประเด็นดังกล่าว โดยอาจารย์ไซนับ เอสเอ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ และปิดท้ายกิจกรรมการชี้แจงรายละเอียดการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2 โดยอาจารย์เนาวรัตน์ มะลีลาเต๊ะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์

#กลุ่มสวัสดิการ โดย นักศึกษาสาขาการประถมศึกษา

#ขอขอบคุณนักศึกษากลุ่มสวัสดิการทุกคนด้วยใจ

#EDUYRU

#พลังครูพลังแผ่นดิน