กิจกรรมเสริมประสบการณ์วิชาชีพครู รายวิชา ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 รหัส 62

25 ธันวาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 น. ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์วิชาชีพครู รายวิชา ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยมีนักศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 รหัส 62 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมเซอรา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กิจกรรมหลักในครั้งนี้ ได้พูดคุยถึงหัวข้อ “มารยาททางสังคมสิ่งเล็กๆที่พบแล้วจะรัก”ได้รับเกียรติจากวิทยากร มาร่วมแลกเปลี่ยนกันในประเด็นดังกล่าว โดย ผศ.นูรีดา จะปะกิยา อาจารย์ ดร.มัสวิณี สาและ อาจารย์ ดร.ยุทธนา กาเด็ม และอาจารย์นินุสรา มินทราศักดิ์ ปิดท้ายกิจกรรมการชี้แจงรายละเอียดการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2 โดยอาจารย์เนาวรัตน์ มะลีลาเต๊ะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์

#กลุ่มสวัสดิการ โดย นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา

#ขอขอบคุณนักศึกษากลุ่มสวัสดิการทุกคนด้วยใจ

#EDUYRU

#พลังครูพลังแผ่นดิน