ขอเชิญโรงเรียนหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1 ปีการศึกษา 2564) เข้าร่วมการประชุม

17 กันยายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

เรียน ผู้บริหาร และหัวหน้าวิชาการ โรงเรียนหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ตามที่ได้ทำการสำรวจโรงเรียนหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2564 ที่มีความพร้อมในการรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 (รหัส 61) ลงฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1 (ขั้นสังเกตและมีส่วนร่วมในสถานศึกษา) ในรูปแบบออนไลน์ ไปแล้วนั้น

ในการนี้ ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขอเรียนเชิญผู้บริหาร และหัวหน้าวิชาการ โรงเรียนหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เข้าร่วม "การประชุมผู้บริหาร และหัวหน้าวิชาการ โรงเรียนหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 รหัส 61" ในวันเสาร์ ที่ 18 กันยายน 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น. ผ่านระบบ Cisco Webex Meeting

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา