เชิญชวนนักศึกษาครู ชั้นปีที่ 1 ร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

4 พฤศจิกายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 รหัส 64
เข้าร่วมกิจกรรม "ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1"
ในวันอังคาร ที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00-11.00 น. ผ่านระบบ Cisco WebEx Meeting

#แล้วพบกัน
#ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู