ขอเชิญนักศึกษาครู ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเสริมความเป็นครู

13 พฤศจิกายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 รหัส 64 เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเสริมความเป็นครู ดังหัวข้อและวันเวลา ดังนี้

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00-11.00 น. หัวข้อ "บุคลิกภาพและทักษะการสื่อสารสำหรับครูวิถีใหม่"

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00-11.00 น. หัวข้อ "หลักสูตรสถานศึกษา: สิ่งที่ควรรู้และเข้าใจ"

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00-11.00 น.หัวข้อ "ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)"

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00-11.00 น.หัวข้อ "ตัดต่อแนวใหม่สไตล์คูล ๆ ด้วย Capcut"

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00-11.00 น. หัวข้อ "ทักษะการรวบรวมและการจัดการข้อมูล"

จัดในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Cisco WebEx Meeting ดังลิงก์ https://yrudemo.webex.com/meet/edu.tp