ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

สถานที่

ชั้น 3 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏ ยะลา 

แกลเลอรี่