ขอเชิญนักศึกษาครูชั้นปีที่ 5 รหัส 60 ร่วมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

25 กุมภาพันธ์ 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์
ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขอเชิญนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 5 รหัส 60 และอาจารย์นิเทศก์นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 5 รหัส 60 ประจำปีการศึกษา 2564
ในวันพรุ่งนี้ พบกับ
- (08.45 - 09.00 น.) พิธีเปิดกิจกรรมโดย ผศ.ดร.รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา คณบดีคณะครุศาสตร์
- (09.00 - 10.30 น.) การบรรยายในหัวข้อ “A journey from the end to a new beginning...การเดินทางสู่จุดเริ่มต้นใหม่”
โดย นายพริษฐ์ วัชรสินธุ (คุณไอติม) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด ร่วมเป็น Keynote speaker
- (10.30 - 12.00) กิจกรรมการเสวนาในประเด็นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ร่วมกับผู้ใช้บัณฑิต
เชิญชวนมาร่วมกิจกรรมกันนะคะ มานะ ๆ