เชิญชวนนักศึกษาครูที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม "เตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพ"

22 มีนาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์
ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ขอเชิญชวนนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 5 รหัส 60
และนักศึกษาครูที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม
"เตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพ"
ประจำปีการศึกษา 2564
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2565
เวลา 09.00-16.00 น.
ผ่านระบบ Cisco WebEx Meeting
เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาพบกันนะคะ