การประชุมชี้แจง การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2565

15 เมษายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายวิชาการ และครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมชี้แจง “การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู” ประจำปีการศึกษา 2565 ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 และ 5 โดยมีกำหนดการดังนี้
วันที่ 21 เมษายน 2565
การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2565 ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 5 (รหัส 61)
วันที่ 22 เมษายน 2565
การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2565 ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 (รหัส 62)
เวลา 09.00 - 16.00 น. ผ่านรูปแบบออนไลน์ในระบบ Cisco WebEx Meeting
 
 
 
#ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู