คำสั่งแต่งอาจารย์นิเทศก์ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (ประจำหลักสูตร) ปีการศึกษา 2565

26 พฤษภาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) อาจารย์นิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

คำสั่งแต่งอาจารย์นิเทศก์ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (ประจำหลักสูตร)  ปีการศึกษา 2565 ดังไฟล์แนบ

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด