กิจกรรมอบรมการใช้ MS ONRDRIVE สำหรับเตรียมการ การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร

27 พฤษภาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (27 พฤษภาคม 2565) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา คณบดีคณะครุศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอบรมการใช้ MS ONRDRIVE สำหรับเตรียมการ การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ภายใต้โครงการพัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะและเป็นมืออาชีพ(งานยุทธศาสตร์) โดยคุณธนภัคร นาคิน หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผ่านช่องทางออนไลน์ในระบบ  Google Meet