คำสั่งแต่งอาจารย์นิเทศก์ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (ประจำโรงเรียน) ปีการศึกษา 2565

31 พฤษภาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) อาจารย์นิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด