นักศึกษาครู ชั้นปีที่ 5 ร่วมกิจกรรมสัมมนาระหว่างปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ประจำปีการศึกษา 2565

13 สิงหาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 13 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 น. นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 5 รหัส 61 (หลักสูตร 5 ปี) เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาระหว่างปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 โดยมีอาจารย์เนาวรัตน์ มะลีลาเต๊ะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์นิเทศก์และอาจารย์ประจำหลักสูตร ร่วมสัมมนาและถอดบทเรียนในประเด็นต่าง ๆ จากการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จัดขึ้น ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ภาพกิจกรรม Click