ทีมฝ่ายฝึกฯ ร่วมงาน 'KOTA PROMPT' ประจำปี 2565

22 กันยายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 22 กันยายน 2565 อาจารย์เนาวรัตน์ มะลีลาเต๊ะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยทีมบุคลากรฝ่ายวิชาการและฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เข้าร่วมกิจกรรม 'KOTA PROMPT' ประจำปีการศึกษา 2565 จัดโดยโรงเรียนบ้านโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะชีวิตผ่านกระบวนการบูรณาการการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในวันที่ 22 กันยายน 2565 ณ โรงเรียนบ้านโกตาบารู จังหวัดยะลา