ปฏิทินรายวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (2/2565)

3 พฤศจิกายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ปฏิทินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ปฏิทินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู รายวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคเรียนที่ 2/2565

สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 รหัส 65 (หลักสูตร 4 ปี)

(ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ระหว่างวันที่ 6 - 27 ธันวาคม 2565)

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด