ปฏิทินรายวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 (2/2565)

3 พฤศจิกายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ปฏิทินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ปฏิทินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู รายวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 ภาคเรียนที่ 2/2565

สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 รหัส 63 (หลักสูตร 4 ปี)

(ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 ระหว่างวันที่ 9 - 31 มกราคม 2566)

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด