สัมมนาหลังปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

25 มกราคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 25 มกราคม 2566 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จัดกิจกรรมสัมมนาหลังปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 รหัส 65 ในรูปแบบของการประมวล คลิปวิดีโอการถอดบทเรียนที่ได้รับจากการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ของนักศึกษาแต่ละสาขาวิชา โดยมีนักศึกษากลุ่มสวัสดิการรับผิดชอบการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาไทย และสาขาวิชาสังคมศึกษา จัดขึ้น ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา