ชี้แจงกระบวนการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 และรับหนังสือส่งตัว

26 มกราคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จัดกิจกรรมเสริมความเป็นครู ชี้แจงกระบวนการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 และรับหนังสือส่งตัว สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 รหัส 64 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดย อาจารย์เนาวรัตน์ มะลีลาเต๊ะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมชี้แจง ถึงการเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ณ โรงเรียนหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูต่อด้วยการแสดงภาคต่อของนักศึกษา ในหัวข้อ “Great Teachers Change the World” จัดขึ้น ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา